קול המדע

מחקר בסיסי בכל תחומי הידע

בתמיכת הקרן הלאומית למדע

תקנון האתר ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

פתח דבר: ברוכים הבאים לאתר נוסף של הקרן הלאומית למדע (ער) (להלןהאתר).

 1. אתר זה נבנה עי הקרן הלאומית למדע (ער) (להלןהקרן), תאגיד שלא למטרות רווח המאוגד לפי חוקי מדינת ישראל  והוא מופעל ומתוחזק על ידה ו/או עבורה.

 2. השימוש באתר זה כפוף לתנאים שיפורטו להלן, ובכפוף לתנאים נוספים שאפשר שיפורטו, מעת לעת, במסגרת האתר (להלןתנאי שימוש). השימוש באתר ובתכנים המופיעים באתר, מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש.

 3. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. האחריות המלאה לחזור ולהתעדכן בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש, להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת, עליך המשתמש בלבד.

 4. התוכן המצוי באתר הנו לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי.

 5. במקרה של סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של הקרן, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

זכויות יוצרים:

 1. האתר, הצרופות וכל התכנים הכלולים, מובאים או מוצגים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המאמרים, המחקרים, הטקסטים, הצילומים, התמונות, קטעי הוידאו ו/או השמע, התרשימים, סימני המסחר, הסמלים, הגרפיקה, הלוגואים והאיורים הכלולים או המוצגים בו, בחירתם ואופן שילובם, ועיצובו הכללי של האתר (להלןהחומר המוגן) הינם קניינה הבלעדי של הקרן.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את החומר המוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הקרן, למעט שימוש הוגןבחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

אחריות שימוש:

 1. החומרים ו/או והמידע באתר מוצעים במצבם, כפי שהם (AS IS), ללא כל אחריות, ישירה, נרמזת או עקיפה של הקרן לגבי תוכן המידע, שלמותו או התאמתו לשימושך. השימוש בשירותים המוצעים באתר, הפרסומים וההמלצות ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של קההמשתמש.                                                                                                                

 2. כמו כן, הקרן אינה נותנת מצג, מפורש או משתמע, בדבר זהותם של בעלי הזכויות במידע ו/או בחומרים ו/או מצג כי החומרים ו/או המידע אינם מפרים זכויות צד ג‘.

 3. הקרן לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד גכתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון – cgi Java, JavaScript, Active-X).

קישורים (לינקים):

 1. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים, אחרים שאינם בבעלותה, ניהולה או שליטתה של הקרן.

כל הקישורים הנל מוענקים לנוחיות המשתמשים באתר בלבד, ואין לקרן שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין להסיק מהכללת הקישורים הנל באתר הקרן משום אישור לחומר המופיע בהם.

 1. הקרן לא תהא אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש או לקבל מאתר אחר או באמצעותו.

הגבלת הגישה:

 1. הקרן שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

הוראות כלליות:

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

 2. הכותרות הכלולות בתנאי השימוש הינם רק לנוחיות ההתייחסות בלבד, ולא יילקחו בחשבון לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

 3. תנאי השימוש מהווים את ההסכם הכולל בינך לבין הקרן בנוגע לגלישה לאתר ולשימוש בו, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בחומרים, והם מחליפים כל הבנה, הסדר או הסכם קודם בנוגע לנושאים האמורים.

 4. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או להחליף את תנאי השימוש, בכל עת, מכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדית. המשך השימוש באתר לאחר השינויים או התיקונים או ההחלפה כאמור, מהווה הסכמה וקיבול של השינויים, התיקונים או ההחלפות.

 5. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה הקרן רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

 6. הקרן מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתימורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הקרן אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתימורשית למידע המאוחסן בהם.

 7. תנאי השימוש יחולו לטובת הקרן ו/או מי מטעמה ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד הקרן ו/או מי מטעמה. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לקרן ו/או מי מטעמה.

 8. דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו ו/או בתנאי השימוש יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.

 

* לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.

 

Website Terms and Conditions

Introduction: Welcome to a website of the Israel Science Foundation (RA) (hereinafter: the “Site”).

 1. This Site has been created by the Israel Science Foundation (RA) (hereinafter: the “Foundation”), a non-profit corporation incorporated under the laws of the State of Israel, and is operated and maintained by it and/or for it.

 2. Use of the Site is subject to the conditions set forth below, and subject to additional conditions which may be set forth within the Site, from time to time (hereinafter: the “Terms of Use”). Use of the Site and the content appearing on the Site indicates your consent to the Terms of Use.

 3. The Foundation reserves the right to modify these Terms of Use from time to time. You, the user, are fully responsible to review and be informed of changes made to the Terms of Use, to familiarize yourself with the terms, and use the Site based on the terms applicable at any time.

 4. The content of the Site is for personal use alone, and may not be used for commercial use.

 5. In the event of a conflict between the content on the Site and information published in official publications of the Foundation, the information appearing in the official publications will prevail.

Copyrights:

 1. The Site, attachments and all of the content included, presented or displayed on the Site, including, without limitation, articles, research, text, photographs, images, video and/or audio clips, charts, trademarks, logos, graphics, symbols and illustrations contained or presented thereon, their selection and integration, and the general design of the Site (hereinafter: the “Protected Material”) is the exclusive property of the Foundation.

 2. You may not copy, distribute, publish, display or present Protected Material without the prior written consent of the Foundation, other than “fair use” of the Protected Material as set out by law. Fair use includes reasonable quotation of the Protected Material.

Responsibility for Use:

 1. The materials and/or information on the Site are presented in their condition, as is, without any guarantee, direct, implicit or indirect of the Foundation regarding the content of the information, its completeness or suitability for use. Use of the services offered on the Site, publications and recommendations will be made at the exclusive and full responsibility of the user.

 2. Additionally, the Foundation does not make any representation, express or implied, regarding the identities of owners of rights to information and/or material and/or a representation that the material and/or information does not violate rights of third parties.

 3. The Foundation will not be liable for any damage caused to a user or any third party as a direct or indirect result of use of the service, including damage caused following use of software applications downloaded directly through the service or operated as a result of use of the service, including internet applications (such as CGI Java, JavaScript, Active-X).

Links:

 1. This Site may contain links to external and other sites that are not under the ownership, management or control of the Foundation.

All of the aforesaid links are provided for the convenience of the user of the Site alone, and the Foundation does not have control of these websites. Inclusion of the aforesaid links on the Site will not be interpreted as confirmation of the material appearing thereon.

 1. The Foundation will not be liable in any manner or form for the products and/or services that may be purchased or received from or through another website.

Restriction of Access:

 1. The Foundation reserves the right to refuse to grant access to this site or parts of it for any user, at its exclusive discretion and without any prior notice.

General Provisions:

 1. These terms of use are phrased in the masculine form for the sake of convenience alone, but refer to both genders.

 2. The titles included in the Terms of Use are only for the sake of convenience and will not be taken into account in the interpretation of the Terms of Use.

 3. The Terms of Use constitute the entire agreement between you and the Foundation regarding browsing the Site and its use, including, without limitation, the materials. This will replace any previous understanding, arrangement or agreement regarding the same matters.

 4. The Foundation reserves the right to change, amend or replace the Terms of Use, at any time, for any reason, at its exclusive discretion. The continued use of this Site following the changes, amendments or replacement as stated constitutes consent to and acceptance of the changes, amendments or replacements.

 5. Without derogating from the above, the Foundation may terminate the activity performed on the Site, in whole or in part, temporarily and/or permanently, at any time, in order to carry out updates and/or improvements and/or amendments and/or adjustments and/or as a result of interruption, availability and working order of the Site and/or disruptions or failures in the Internet or the telephone network of any type or kind, and the user hereby irrevocably waives any claim, and will be precluded from making any claim and/or demand in connection with the same.

 6. The Foundation implements systems and updated procedures on its website for information security. Although such systems and procedures minimize the risk of unauthorized entry, they do not provide absolute security. Therefore, the Foundation does not guarantee that the service will be absolutely immune to unauthorized access to information stored therein.

 7. The Terms of Use will apply for the benefit of the Foundation and/or a party on its behalf, and interpretation of the Terms of Use or any of them will not take place in a limited manner against the Foundation and/or party on its behalf. Any rights not expressly granted to the user will be reserved by the Foundation and/or any party on its behalf.

 8. The laws of the State of Israel alone will apply to the Site, its use thereof, the Terms of Use and any matter related to any of them, including their interpretation, and a legal dispute and/or question related to the Site, use thereof and/or the Terms of Use will be decided before the competent judicial instance in Jerusalem alone.

*After reading the Terms of Use set forth above, I hereby declare that I have understood them and I agree to them and accept them in full, and I hereby undertake to act within the use of the Site solely in accordance with the Terms of Use.

 

הרשמה לקבלת עדכונים מהאתר

אנא שלחו לי הודעה עם קישור
כאשר נוספת לאתר כתבה חדשה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn